رله حفاظتی

رله های حفاظتی

رله های حفاظتی وسیله ای است که برای محافظت از دستگاه های برقی که در اثر تغییر کمیت های الکتریکی یا فیزیکی تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ها و تجهیزات معینی میگردد و دستگاه معیوب را از شبکه خارج می سازد. انواع رله های حفاظت موجود در آرسس صنعت به شرح زیر است .

انواع رله حفاظتی

Sepam

Easergy

Micom

Vamp