الكتروموتور سه فاز جمكو مدل 0.12 كيلووات 1500 دور

تومان